Shohin-Bonsai Exhibition Information 2013-2014


All Japan Shohin-Bonsai Association

Sep./ ’13= blog =

28th Hokuriku Miyabi-Ten

26th Kyushu Miyabi-Ten

21th Shuga-Ten

39th Gafu-Ten

3th Tokai Miyabi-Ten

22th Shunga-Ten